ཨེཕ་རོཌ་ཟེར་ན་གང་རེད།

ཨེཕ་རོཌ་ནི་འགྲིག་བཅུག་བྱེད་ཐུབ་པའི་ ཕོས་(རིན་མེད་དང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་ཨང་རྟགས་མཉེན་ཆས་) དང་ཨེན་ཀྲོཌ་བབས་སྟེགས་ཆེད་དུ་བཟོས་པའི་མཉེན་ཆས་ཤིག་རེད། མཉེན་ཆས་འདིས་ཁྱེད་རང་གི་ཡོ་བྱད་སྒང་ལ་ལྟ་བ་དང་། འགྲིག་བཅུག གསར་བསྒྱུར་བྱེད་དགོས་པ་རྣམས་རྗེས་དེད་གཏོང་བ་སོགས་དཀའ་ཚེགས་མེད་པའི་ཐོག་ནས་བྱེད་ཐུབ།