ཨིཕ་རོཌ་གྱིས་APKཡིག་ཆ་རྒྱ་སྐྱེད་ aka OBB རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

རྩེད་ཆས་དང་ས་ཁྲ་བཟོ་བ། དེ་བཞིན་མཉེན་ཆས་གཞན་མང་པོའི་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་པར་ཡིག་ཆའི་རིགས་ཕོན་ཆེན་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཨེན་ཀྲོཌ་མཉེན་ཆས་གྱི་APK ཡིག་ཆ་རྣམས་ཆེ་ཆུང་ཚད་གཞི་1OOMB བར་དུ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཡོངས་གྲགས་ལ་ལུས་པ་གཅིག་གི་ས་ཁྲའི་ཡིག་ཆ་གཅིག་པུ་ལ་ཆེ་ཆུང་100MB ལས་མང་བ་ཡོད། དེས་མ་ཟད་སྤྱོད་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་མགྱོགས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་མཉེས་ཆས་ཐོག་མར་ཁ་ཕྱེས་པའི་སྐབས་སུ་ཡིག་ཆ་ཕོན་ཆེན་པོ་ཕབ་ལེན་བྱས་པ་ལ་འགུག་དགོས་མེད།.

Google created OBB aka “APK Expansion” files to provide a flexible means of delivering large amounts of data. This arrangement also saves lots of bandwidth since the APK file and the OBB file can be updated separately. For example, a game’s assets do not need to change often, so they can be shipped as an OBB. Then when the app itself is updated (i.e. the APK), it does not need to include all those assets that are in the OBB file.

OBB ཡིག་ཆ་འདི་རྩེད་ཆས་དང་MAPS.ME སོགས་མཉེན་ཆས་མང་པོས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨེཕ་རོཌ་ཡིས་OBB ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་APK ཕབ་ལེན་དང་འགྲིག་བཅུག་མ་བྱེད་གོང་ནས་OBB་ཕབ་ལེན་དང་འགྲིག་བཅུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གལ་སྲིད་མཉེས་ཆས་ཁོ་རང་རང་གིས་OBBཕབ་ལེན་/གསར་བསྒྱུར་བྱེད་དགོས་པའི་ཚེ། ཨེཕ་རོཌ་ཡིས་མཉེས་ཆས་འདིས་OBB ཕབ་ལེན་ URLs ལེན་པའི་ཆེད་དུ་ “དགོས་དོན་”ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཀྱང་སྟོན་གྱི་ཡོད། འགྲོ་ལུགས་འདི་ནི་གྷུ་གྷལ་རྩེད་ཆས་ནང་གི་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་དང་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།.

OBB རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་ལ་སྤྱོད་པ་པོར་མ་མཐའ་ཡིན་ཡང་ཨེཕ་རོཌ་ཐོན་v0.102 འདི་དགོས་པ་དང་། རེ་པོ་ཐོན་fdroidserver v0.7.0 འདི་འམ་ཡང་ན་འདི་ལས་ཐོན་གསར་བ་ངེས་པར་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས། རེ་པོ་སྒང་ལ་OBB ཡིག་ཆ་ཁ་སྣོན་བྱེད་རྒྱུ་ལས་སླ་པོ་རེད།:APKs འགྲོ་སའི་ཡིག་ཁུག་དེ་ག་རང་ལ་ཕབ་ཤུས་བྱེད་/path/to/fdroid/repo/.

བཟོ་མཁན་གྱི་ལམ་སྲོལ།

མཉེས་ཆས་ཀྱི་ནང་ལ་OBB ཡིག་ཆ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་མཉེས་ཆས་གསོག་ཉར་ཁང་ནས་OBB ཡིག་ཆ་འགྲིག་བཅུག་བྱེད་པའི་ངེས་པ་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རེད། སོང་ཙང་མཉེས་ཆས་འགོ་བཙུགས་ཐུབ་ཀྱང་དེའི་ནང་རེ་སྒུག་བྱེད་པའི་OBBཡིག་ཆ་འདིའི་ནང་མེད། གནས་སྐབས་དེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་མཉེས་ཆས་འདི་ངེས་པར་དུ་ཕབ་ལེན་བྱས་ནས་OBB ཡིག་ཆ་འགྲིག་བཅུག་བྱེད་དགོས། གྷུ་གྷལ་མཉེན་ཆས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་ལམ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མཉེན་ཆས་ཆོག་མཆན་ལག་ཁྱེར།ཨེཕ་རོཌ་གྱིས་ཐབས་ལམ་ལས་སླ་པོའི་ཐོག་ནས་མཉེན་ཆས་རིན་མེད་སྟེར་གྱི་ཡོད།

URL དེ་བཞིན་OBBཡིན་མཁན་གྱི་ཡིག་ཆ་གང་རུང་གཉིས་ལ་ཐོབ་པ་ལ། ཨེཕ་རོཌ་ལ་སྒང་ལ་_བྱ་བ་_འདི་བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས་ ‘དགོས་དོན་ ‘གཏོང་།:

  • org.fdroid.fdroid.action.GET_OBB_MAIN_URL
  • org.fdroid.fdroid.action.GET_OBB_PATCH_URL

ཁྱེད་རང་གིས་དགའ་མོས་ཆེ་ཤེས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་དེ་ནས་URL ཕབ་ལེན་བྱེད། ངེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ ཡིག་ཆ་དེ་མཐའ་མར་_Android/obb/_ ནང་གི་ ཕྱིའི་གསོག་ཆས་སྒང་ལ་ངེས་པར་དགོས།