སྐོར།

ཨེཕ་རོཌ་ནི་ཨེན་ཀྲོཌ་བབས་སྟེགས་སྒང་ལ་ཡོད་པའི་རིན་མེད་དང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་ཨང་རྟགས་(ཕོས་) མཉེས་ཆས་དང་ལྡན་པའི་འཕྲུལ་མི་ཞིག་རེད། དྲྭ་ཚིགས་འདིའི་སྒང་ནས་ཁྱེད་རང་གིས་ཕོས་མཉེན་ཆས་ཀྱི་མཛོད་ཁང་འཚོལ་ཐུབ་པ་དང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཨེན་ཀྲོཌ་མཉེན་ཆས་འགྲིག་བཅུག་དང་གསར་བསྒྱུར་བྱེད་ཐུབ། དེ་བཞིན་དུ་གསར་འགྱུར་དང་། སྐྱར་ཞིབ་སོགས་ཨེན་ཀྲོཌ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གཞན་ཚང་མ་དང་མཉེན་ཆས་རང་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་དོན་ཚང་མ་བྱེད་ཐུབ།

ཨེཕ་རོཌ་ནི་ཨེཕ་རོཌ་བཟོ་ལས་ཁང་གྱིས་འཛིན་སྐྱོང་འོག་དབྱིན་ཇིའི་ལུང་པར་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པའི་ཁེ་སང་མེད་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་རེད། (no. 8420676).

Contact

You can discuss F-Droid or get help on the forum and IRC in the #fdroid channel on freenode. The discussions on IRC are logged on BotBot.me. You can send email at team@f-droid.org, but messages are much more likely to be answered on the forum or #fdroid channel. If you want to help, you can join us.

ཆོག་མཆན་ལག་ཁྱེར།

དུས་ཡུན་ལ་སོགས་པ།

ཨེཕ་རོཌ་ནི་ཁེ་སང་མེད་པའི་དྭངས་བླངས་ ལས་འཆར་ཞིག་རེད། སྤྱིར་བཏང་མཛོད་ནང་ཡོད་པ་ཚང་མ་འགྲིག་བཅུག་བྱེད་པ་ལ་བདེ་འཇགས་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་ཁྱེད་རང་གི་ངོས་ནས་ཉེན་ཁ་དེའི་རིགས་ལ་ཟབ་དགོས། མཛོད་ཁང་ནང་གི་མཉེན་ཆས་རྣམས་འབྱུང་ཁུངས་ཨ་མས་བཟོས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་དང་། འབྱུང་ཁུངས་ཨང་རྟགས་རྣམས་སྲུང་སྐྱོབ་ནུས་པའམ་ཡང་ན་སྒེར་གྱི་གནད་དོན་ཐད་ལ་དོ་དམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་དེ་ལ་རྟོག་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་པ་བྱས་ཡོད་ཀྱང་ཉེན་ཁ་མི་འབྱུང་བའི་ཉེས་པ་མེད་པ་རེད།

F-Droid respects your privacy. We don’t track you, or your device. We don’t track what you install. You don’t need an account to use the client, and it sends no additional identifying data when talking to our web server other than its version number. We don’t even allow you to install other applications from the repository that track you, unless you first enable ‘Tracking’ in the AntiFeatures section of preferences. Any personal data you decide to give us (e.g. your email address when registering for an account to post on the forum) goes no further than us, and will not be used for anything other than allowing you to maintain your account.

མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་རྣམས།

ཨེཕ་རོཌ་ལས་འཆར་འདི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་སྐུ་ཞབས་ཁེ་རན་གུལ་ཌ་ནིཀ་ནས་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང་། གཤམ་དུ་འཁོད་པའི་ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ང་ཚོའི་སྤྱན་ལམ་དུ་འབུལ་ཡོད།

 • ནི་ཁོ། ཨེལཌ།
 • ལོ་ར། ཨར་ཇོ་ན།
 • བེན། ཨར་ནོཌ
 • མི་ཤལ། ཨེ་ཛོ་ལ་རི།
 • Danial Behzadi
 • ཇེན། བེར་ཀེལ།
 • ཌེ་བིཏ་། བེ་ལེཀ།
 • Ruslan Boitsov
 • ཇེན། སི། བོར་ཀར་ཌ།
 • ཝེ་ལེ་རི་བོ། བོ་ཛོ་ལན།
 • ཌེན། བར་བེན་ཌར།
 • སེ་ཌེ་རིཀ། ཁ་བེ་ས།
 • ཀེ་བིན། སེར་ནི་ཀི།
 • Felix Edelmann
 • ཀི་བིན། ཨེ་བི་རས།
 • ཨེལ་བར་ཏོ། ཨ། ཕུན་ཏས།
 • ཏོར་སན། གོ་རུཌ།
 • སཡི་རན། གུལ་ནིཀ།
 • ཊས། གན་ས།
 • མཡི་ཁལ། ཧས།
 • སཊི་ཕན། ཧེན་ས་ཤུ།
 • Marcus Hoffmann
 • ཀིས། ཧུལ་བཊ།
 • ཨེ་རོན། ཇུན་གེ་རན།
 • ཇོ་བོ། ཕེར་ནེན་ཌོ། སི། ཇུ་ནེར།
 • ནི་བོ། ཀོ་ལོ་ཀོ་ཀྲོ་ནིས།
 • ནི་ཀི་ཏ། ཀོཛ་ལོཕ།
 • མེཏ། ཀ་རེ་ཡ།
 • ཌ་ནེལ། ཀ་རེཕ་ཊ།
 • Boris Kraut
 • Tobias Kuban
 • མ་རི་བོ་ཊ་ཀུ། ལི།
 • ལིའུ་ནར་ཌོ། ཌི། ལུ་ཁ།
 • གེ་རེཀ། ལ་ཡེལ།
 • ཌ་ནེལ། མར་ཏི།
 • རོ་བཊ། མར་ཀྲི་ནེཛ།
 • ནེཊ། མེ་སེན་བ་རེཀ།
 • སཊི་བན། མེཀ་ཌོ་ནལ།
 • ཨེན་ཌེ་རིའུ། མེཀ་མི་ལན།
 • Andrew Nayenko
 • ཨེ་ལེས། ཨོ་བར་ཧོ་སེར།
 • Michael Pöhn
 • ནི་ཀོ་ལས། རོལ།
 • ཕེ་བེན། རོ་ཌི་གུཛ།
 • Pierre Rudloff
 • ཕོ་ལོ་རིན། སེ་ཀི་མས།
 • Dominik Schürmann
 • ཧན་ས། ཨེ་མེལ། ས་ཀོཀ།
 • པོལ།་སོ་ཀོ་ལོ་བིས་ཀི།
 • ག་ར་ཛ་ནོ། སོར་བ་ལིཡོ།
 • ཧན་ས། ཁ་རིས་ཀྲོཕ། སཀྲི་ནར།
 • ཌེ་བིཌ། ས་ཊ་རི།
 • པི་ཊར་། སེར་ཝུ་ལོ།
 • ཇོན། སུ་ལུ་ཝན།
 • ཨེན་ཊོ་ནི་ཡོ། ཊ་པ་ཏོར།
 • ཝི་ལི་ཡམ། ཐེ་ཀེར།
 • ཧེན་རིཀ། ཏུ་ནི་ཌལ།
 • ཨ་ཡི་ཝུ། ཨུཀ་རི་ན།
 • མེ་ཐེས། ཝི་ལར།
 • ནུཌ་ཁ་ནོན། ཝེཌ་ཁ་སིཏ།
 • ཕི་ལིཔ། ཝུལ་ས་ཁ་ལེ་གལ།

གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་གི་མིང་འདི་ནང་མེད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་ཡོད་པས་ཁྱེད་རང་གིས་ཐོ་གཞུང་ནང་དུ་ཁ་སྣོན་གནང་རོགས་! རུས་མིང་དང་པོར་བཀོད་པའི་རིམ་པ་ལྟར་གནང་རོགས།

ཨེཕ་རོཌ་མཉེན་ཆས་ངོ་མ་དེ་སྐུ་ཞབས་རོ་བར་ཌོ། ཇ་སིན་ཏོས་བཟོས་པའི་ཨིཔ་ཊོ་ཡེ་ཌ་མཉེན་ཆས་རྨང་གཞིར་བཞག་ཡོད།