مشکلات

ردیاب مشکلکارخواه: اگر با برنامهٔ کارخواه اف‌دروید مشکلی دارید، لطفاً بررسی کنید که هنوز در موردش می‌دانیم یا نه و/یا آن را در این ردیاب مشکل گزارش کنید.

ردیاب دب: برای درخواست افزودن یک کارهٔ جدید، یک «درخواست بسته‌بندی» روی ردیاب دب ثبت کنید.

ردیاب مشکل داده: برای مشکلات مربوط به محتوای مخزن، مانند برنامه‌های جاافتاده یا تاریخ‌گذشته، لطفاً از این ردیاب استفاده کنید.

ردیاب مشکل کارساز: برای ابزارهای کارساز (استفاده شده برای ساخت کاره‌ها یا راه‌اندازی مخزن خودتان)، لطفاً از این ردیاب استفاده کنید.

ردیاب مشکل پایگاه وب: برای مشکلات مربوط به این پایگاه وب،‌می‌توانید از این ردیاب مشکل استفاده کنید.

ردیاب مشکل جست‌وجوی پایگاه وب: برای مشکلات مربوط به https://search.f-droid.org می‌توانید از این ردیاب مشکل استفاده کنید.