نقشک بسته

Lato

جدید در نگارش 1.1.6
ﺩﻮﺷu200cﯽﻣ ﺖﺑﺎﺛ ﻢﯿﻈﻋ ﯽﮔﺪﻧﺎﻣ ﺐﻘﻋ ،ﺪﻧﻮﺷu200cﯽﻣ ﺖﺷﺍﺩﺮﺑ ﯼﺩﺎﯾﺯ ﯼﺎﻫu200cﻪﮑﺳ ﻪﮐ ﯽﻧﺎﻣﺯ :ﻝﺎﮑﺷﺍ ﻊﻓﺭ
Lato ﺪﯿﻨﮐ ﮏﻤﮐ ﻮﺗﻻ ﻪﺑ .ﺩﺭﺍﺩ ﻪﻠﺠﻋ ﻪﺸﯿﻤﻫ ﻭﺍ ﻦﯾﺍﺮﺑﺎﻨﺑ .(ﻡﺎﻧ ﻭﺭ ﻦﯾﺍ ﺯﺍ) ﺖﺳﺍ ﺮﯾﺩ ﻪﺸﯿﻤﻫ
ﺪﯾﺮﺒﺑ ﺕﺬﻟ ﻥﺁ ﺯﺍ ﻭ ﺪﯿﻨﯿﺸﻨﺑ ﻩﻮﮐ ﯼﻭﺭ ﻂﻘﻓ ﺎﯾ .ﺪﯿﻫﺩ ﻪﻘﺑﺎﺴﻣ ﯽﺒﯿﺷﺍﺮﺳ ﺭﺩ ﺩﻮﺧ ﺩﺮﺑﻮﻨﺳﺍ ﺎﺑ
ﺏﺎﺘﻓﺁ ﺏﻭﺮﻏ

:ﺕﺎﻧﺎﮑﻣﺍ

ﻻﺎﺑ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺎﺑ ﮏﯿﻓﺍﺮﮔ *
ﻥﺎﯾﺎﭘ ﯽﺑ ﯼﺍ ﻪﯾﻭﺭ ﯽﻓﺩﺎﺼﺗ ﻦﯿﻣﺯ *
ﯼﺪﻌﺑ ﻪﺳ ﻭ ﯼﺪﻌﺑ ﻭﺩ ﻁﻮﻠﺨﻣ *
ﺯﻭﺭ ﻪﻧﺎﺒﺷ ﯼﺎﻫ ﻪﺧﺮﭼ ﻭ ﯽﻌﻗﺍﻭ ﯼﺍﻮﻫ ﻭ ﺏﺁ *
ﺲﻤﻟ ﮏﯾ ﺎﺑ ﯼﺯﺎﺑ ﻩﺩﺎﺳ ﻝﺮﺘﻨﮐ *
ﻦﯿﻨﺳ ﻡﺎﻤﺗ ﯼﺍﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ *
(GPL3) ﺯﺎﺑ ﻊﺒﻨﻣ 100٪ *

.ﺪﯾﺭﻮﺨﺑ ﺮﺳ ﻦﯿﯾﺎﭘ ﻪﺑ ﻩﻮﮐ ﮏﯾ ﺯﺍ ﺩﺮﺑﻮﻨﺳﺍ ﺎﺑ ﺪﯾﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﯼﺯﺎﺑ ﻦﯾﺍ ﺭﺩ

.ﺩﻮﺷ ﻉﻭﺮﺷ ﯼﺯﺎﺑ ﺎﺗ ﺪﯿﻨﮐ ﺲﻤﻟ ﺍﺭ ﺶﯾﺎﻤﻧ ﻪﺤﻔﺻ .ﺪﯿﻨﮐ ﻝﺮﺘﻨﮐ ﺍﺭ ﻩﺪﻨﻨﮐ ﺶﺨﭘ ﻪﺤﻔﺻ ﺲﻤﻟ ﺎﺑ
ﺪﯿﻨﮐ ﺲﻤﻟ ﺍﺭ ﺶﯾﺎﻤﻧ ﻪﺤﻔﺻ .ﺩﺮﭙﺑ ﮓﻨﺳ ﯼﻭﺭ ﺯﺍ ﺖﯿﺼﺨﺷ ﺎﺗ ﺪﯿﻨﮐ ﺲﻤﻟ ﺍﺭ ﻪﺤﻔﺻ
.ﺪﯾﺩﺮﮔﺮﺑ ﺐﻘﻋ ﻪﺑ ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺍﻮﻫ ﺭﺩ ﻪﮐ ﯽﻟﺎﺣ ﺭﺩ

ﺪﺷ ﺪﻫﺍﻮﺧ ﻪﻓﺎﺿﺍ ﯼﺮﺘﺸﯿﺑ ﯼﺎﻫ ﯽﮔﮋﯾﻭ ﻩﺪﻨﯾﺁ ﯼﺎﻫ ﻪﺘﻔﻫ ﺭﺩ .ﺖﺳﺍ ﺮﻔﺳ ﮏﯾ ﻉﻭﺮﺷ ﻦﯾﺍ
ﺎﻫ ﻩﺎﻣ ﻭ

:ﯽﻠﻠﻤﻟﺍ ﻦﯿﺑ ﯽﻨﺳ ﯼﺪﻨﺑ ﻪﺒﺗﺭ

* ACB: G (ﯽﻣﻮﻤﻋ)
* ClassInd: L
* ESRB: E (ﻪﻤﻫ)
* PEGI: 3
* USK: 0
* IARC: 3

اعانه

نگارش‌ها

با وجود موجود بودن بارگیری‌های APK برای دادن حق گزینش، باید آگاه باشید که با نصب به این روش، آگاهی‌های به‌روز رسانی را دریافت نکرده و راهی ناامن برای بارگیری است. پیشنهاد می‌شود کارهٔ اف‌دروید را نصب و از آن استفاده کنید.

بارگیری اف‌دروید
 • نگارش 1.1.6 (1001006) پیشنهادی افزوده در 2023-06-25

  arm64-v8a armeabi-v7a x86 x86_64

  این نگارش، به اندروید 4.0 یا جدیدتر نیاز دارد.

  به دست اف‌دروید ساخته، امضا و مطابقتش با این کد مبدأ تضمین شده است.

  اجازه‌ها

  بارگیری APK 9 MiB امضای PGP | گزارش ساخت

 • نگارش 1.1.5 (1001005) - افزوده در 2023-06-18

  arm64-v8a armeabi-v7a x86 x86_64

  این نگارش، به اندروید 4.0 یا جدیدتر نیاز دارد.

  به دست اف‌دروید ساخته، امضا و مطابقتش با این کد مبدأ تضمین شده است.

  اجازه‌ها

  بارگیری APK 9 MiB امضای PGP | گزارش ساخت

 • نگارش 1.1.4 (1001004) - افزوده در 2023-06-16

  arm64-v8a armeabi-v7a x86 x86_64

  این نگارش، به اندروید 4.0 یا جدیدتر نیاز دارد.

  به دست اف‌دروید ساخته، امضا و مطابقتش با این کد مبدأ تضمین شده است.

  اجازه‌ها

  بارگیری APK 8.6 MiB امضای PGP | گزارش ساخت