نقشک بسته

Tabletop Tools

Handy tool collection for tabletop games
جدید در نگارش 1.23
Enable per-app language support
This app provides a few handy tools for tabletop games:
* Dice (D3, D4, D6, D8, D10, D12, D20, D100)
* [ROT13](https://en.wikipedia.org/wiki/ROT13)
* Number converter: Decimal <=> Binary <=> Hexadecimal
* Timer
* Buzzers for 1 - 4 players
* List that can be randomized

نگارش‌ها

با وجود موجود بودن بارگیری‌های APK برای دادن حق گزینش، باید آگاه باشید که با نصب به این روش، آگاهی‌های به‌روز رسانی را دریافت نکرده و راهی ناامن برای بارگیری است. پیشنهاد می‌شود کارهٔ اف‌دروید را نصب و از آن استفاده کنید.

بارگیری اف‌دروید
 • نگارش 1.23 (24) پیشنهادی افزوده در 2023-08-14

  این نگارش، به اندروید 5.0 یا جدیدتر نیاز دارد.

  به دست اف‌دروید ساخته، امضا و مطابقتش با این کد مبدأ تضمین شده است.

  اجازه‌ها
  • کنترل لرزش
   ‏به برنامه اجازه می‎دهد تا لرزاننده را کنترل کند.
  • com.github.muellerma.tabletoptools.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION

  بارگیری APK 6.7 MiB امضای PGP | گزارش ساخت

 • نگارش 1.22 (23) - افزوده در 2023-06-06

  این نگارش، به اندروید 5.0 یا جدیدتر نیاز دارد.

  به دست اف‌دروید ساخته، امضا و مطابقتش با این کد مبدأ تضمین شده است.

  اجازه‌ها
  • کنترل لرزش
   ‏به برنامه اجازه می‎دهد تا لرزاننده را کنترل کند.
  • com.github.muellerma.tabletoptools.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION

  بارگیری APK 6.7 MiB امضای PGP | گزارش ساخت

 • نگارش 1.21 (22) - افزوده در 2023-05-18

  این نگارش، به اندروید 5.0 یا جدیدتر نیاز دارد.

  به دست اف‌دروید ساخته، امضا و مطابقتش با این کد مبدأ تضمین شده است.

  اجازه‌ها
  • کنترل لرزش
   ‏به برنامه اجازه می‎دهد تا لرزاننده را کنترل کند.
  • com.github.muellerma.tabletoptools.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION

  بارگیری APK 6.6 MiB امضای PGP | گزارش ساخت