نقشک بسته

HAMtrainer

Study for the American HAM radio license exams
جدید در نگارش 1.0.3
New feature: Dark theme
Quiz yourself on the official questions of the American ham radio license exams, track your progress, focus on challenging questions, and take randomly generated practice exams. The most up to date questions provided, outdated questions also available. Fork of Funktrainer by D.Meyer.

اعانه

بسته‌ها

با وجود موجود بودن بارگیری‌های APK برای دادن حق گزینش، باید آگاه باشید که با نصب به این روش، اعلان‌های به‌روز رسانی را دریافت نکرده و راهی ناامن برای بارگیری است.پیشنهاد می‌شود برنامهٔ اف‌دروید را نصب و از آن استفاده کنید.

بارگیری اف‌دروید