نقشک بسته

گام آهنگ

از شهرها با پریدن بگذرید، شهرهایی که از ضرب موسیقی تولید شده‌اند.
جدید در نگارش 0.12.3
👍 More translations!

* New:
- Bulgarian (thanks to YavBav09)
- Lithuanian (thanks to g)

* Fixed:
- Persian (thanks to doondoondoondoon for reporting the issue)

Support further development via GitHub Sponsors or Liberapay.
از میان شهرها با پرش بگذرید، شهرهایی که از ضرب موسیقی تولید شده‌اند.

اگر به ساختمان‌های زیادی بخورید، خواهید مُرد. پیروزمندانه از سقفی به سقف دیگر بپرید، و اوج‌گرفتن امتیازتان را تماشا کنید.

ده‌ها سطح مختلف برای بازی هست، یا می‌توانید از فایل‌های ام‌پی‌تری خودتان برای ساخت جهان‌های شخصی استفاده کنید.

بدون تبلیغات. بدون خریدهای درون‌برنامه‌ای. فقط موسیقی عالی و لحظات خوش.

هر سطح از مانع‌هایی متناظر با موسیقی پس‌زمینه تشکیل شده‌است. با هر مرتبه بازیِ یک سطح، اندازهٔ مانع‌ها یکسان باقی می‌ماند، اما نمای جهان تغییر می‌کند. هیچ دو نشستی از بازی یک‌شکل نیستند.

از هر بازخوردی در گیت‌هاب استقبال می‌شود.

از توسعهٔ بیشتر در لیبراپی پشتیبانی کنید.

اعانه

بسته‌ها

با وجود موجود بودن بارگیری‌های APK برای دادن حق گزینش، باید آگاه باشید که با نصب به این روش، آگاهی‌های به‌روز رسانی را دریافت نکرده و راهی ناامن برای بارگیری است. پیشنهاد می‌شود کارهٔ اف‌دروید را نصب و از آن استفاده کنید.

بارگیری اف‌دروید
 • نگارش 0.12.3 (16) پیشنهادی افزوده در 2021-09-09

  این نگارش، به اندروید 4.0 یا جدیدتر نیاز دارد.

  به دست اف‌دروید ساخته و امضا و برای مطابقت با این کد مبدأ تضمین شده است.

  اجازه‌ها
  • کنترل لرزش
   ‏به برنامه اجازه می‎دهد تا لرزاننده را کنترل کند.

  بارگیری APK 59 MiB امضای PGP | گزارش ساخت

 • نگارش 0.12.2 (15) - افزوده در 2021-07-20

  این نگارش، به اندروید 4.0 یا جدیدتر نیاز دارد.

  به دست اف‌دروید ساخته و امضا و برای مطابقت با این کد مبدأ تضمین شده است.

  اجازه‌ها
  • کنترل لرزش
   ‏به برنامه اجازه می‎دهد تا لرزاننده را کنترل کند.

  بارگیری APK 59 MiB امضای PGP | گزارش ساخت

 • نگارش 0.12.1 (14) - افزوده در 2021-07-12

  این نگارش، به اندروید 4.0 یا جدیدتر نیاز دارد.

  به دست اف‌دروید ساخته و امضا و برای مطابقت با این کد مبدأ تضمین شده است.

  اجازه‌ها
  • کنترل لرزش
   ‏به برنامه اجازه می‎دهد تا لرزاننده را کنترل کند.

  بارگیری APK 58 MiB امضای PGP | گزارش ساخت