نقشک بسته

Nextcloud Cookbook

View the recipes from your Nextcloud Cookbook
جدید در نگارش 1.3.0
* Graphical improvements (icon with white color, detail view tabs in dark)
* Bugfix: App crashes, if user switch too fast between two recipes
* Update system libraries
This app is a viewer for recipes in Nextcloud App. You need another app (e.g. the Nextcloud Android client) to sync the recipes to your Android device.

First steps
After installation you must go into the settings view and select the recipe directory with the recipes inside.
When using the Nextcloud Android client, you find it on your storage under Android/media/com.nextcloud.client/nextcloud/<your account>/<folder>.
You also can choose the theme in the settings.
After that, the start view has a list of recipes and you select a recipe to view the details.

بسته‌ها

با وجود موجود بودن بارگیری‌های APK برای دادن حق گزینش، باید آگاه باشید که با نصب به این روش، اعلان‌های به‌روز رسانی را دریافت نکرده و راهی ناامن برای بارگیری است.پیشنهاد می‌شود برنامهٔ اف‌دروید را نصب و از آن استفاده کنید.

بارگیری اف‌دروید
 • نگارش 1.3.0 (130) پیشنهادی افزوده در 2020-10-03

  این نگارش، به اندروید 6.0 یا جدیدتر نیاز دارد.

  توسّط اف‌دروید ساخته و امضا و برای مطابقت با این کد مبدأ تضمین شده است.

  اجازه‌ها
  • خواندن محتوای فضای ذخیره هم‌رسانی‌شده
   به برنامه اجازه می‌دهد محتوای فضای ذخیره هم‌رسانی‌شده‌تان را بخواند.
  • تغییر یا حذف محتوای فضای ذخیره هم‌رسانی‌شده
   به برنامه اجازه می‌دهد محتوای فضای ذخیره هم‌رسانی‌شده‌تان را بنویسد.

  بارگیری APK 3.5 MiB امضای PGP | گزارش ساخت

 • نگارش 1.2.0 (120) - افزوده در 2020-09-18

  این نگارش، به اندروید 6.0 یا جدیدتر نیاز دارد.

  توسّط اف‌دروید ساخته و امضا و برای مطابقت با این کد مبدأ تضمین شده است.

  اجازه‌ها
  • خواندن محتوای فضای ذخیره هم‌رسانی‌شده
   به برنامه اجازه می‌دهد محتوای فضای ذخیره هم‌رسانی‌شده‌تان را بخواند.
  • تغییر یا حذف محتوای فضای ذخیره هم‌رسانی‌شده
   به برنامه اجازه می‌دهد محتوای فضای ذخیره هم‌رسانی‌شده‌تان را بنویسد.

  بارگیری APK 3.5 MiB امضای PGP | گزارش ساخت