نقشک بسته

Loop Habit Tracker

عادت‌های خوب ایجاد کنید و پیشرفت آن‌ها را در طول زمان پیگیری کنید (بدون تبلیغ)
جدید در نگارش 2.1.1
2.1.1:
* Fix Tasker plugin

2.1:
* Add notes to specific dates
* Track at-most measurable habits
* Add skips to measurable habits
* Bring back custom frequencies
* Other minor improvements and bug fixes
Loop is a simple app that helps you create and maintain good habits, allowing
you to achieve your long-term goals. Detailed graphs and statistics show you how
your habits improved over time.

Features

* Simple, beautiful and modern interface: Loop has a minimalistic interface that is easy to use and follows the material design guidelines.
* Habit score: In addition to showing your current streak, Loop has an advanced algorithm for calculating the strength of your habits. Every repetition makes your habit stronger, and every missed day makes it weaker. A few missed days after a long streak, however, will not completely destroy your entire progress.
* Detailed graphs and statistics: Clearly see how your habits improved over time with beautiful and detailed graphs. Scroll back to see the complete history of your habits.
* Flexible schedules: Supports both daily habits and habits with more complex schedules, such as 3 times every week; one time every other week; or every other day.
* Reminders: Create an individual reminder for each habit, at a chosen hour of the day. Easily check, dismiss or snooze your habit directly from the notification, without opening the app.

Screenshots

نگارش‌ها

با وجود موجود بودن بارگیری‌های APK برای دادن حق گزینش، باید آگاه باشید که با نصب به این روش، آگاهی‌های به‌روز رسانی را دریافت نکرده و راهی ناامن برای بارگیری است. پیشنهاد می‌شود کارهٔ اف‌دروید را نصب و از آن استفاده کنید.

بارگیری اف‌دروید
 • نگارش 2.1.1 (20101) پیشنهادی افزوده در 2022-09-29

  این نگارش، به اندروید 6.0 یا جدیدتر نیاز دارد.

  به دست اف‌دروید ساخته و امضا و برای مطابقت با این کد مبدأ تضمین شده است.

  اجازه‌ها
  • کنترل لرزش
   ‏به برنامه اجازه می‎دهد تا لرزاننده را کنترل کند.
  • اجرا شدن در هنگام راه‌اندازی
   به برنامه اجازه می‌دهد که به محض پایان راه‌اندازی سیستم، راه‌اندازی شود. این ویژگی ممکن است باعث شود راه‌اندازی دستگاه مدت زمان بیشتری طول بکشد و به برنامه اجازه می‌دهد با همیشه درحال اجرا بودنش باعث کاهش سرعت کلی دستگاه شود.

  بارگیری APK 5.1 MiB امضای PGP | گزارش ساخت

 • نگارش 2.1.0 (20100) - افزوده در 2022-09-16

  این نگارش، به اندروید 6.0 یا جدیدتر نیاز دارد.

  به دست اف‌دروید ساخته و امضا و برای مطابقت با این کد مبدأ تضمین شده است.

  اجازه‌ها
  • کنترل لرزش
   ‏به برنامه اجازه می‎دهد تا لرزاننده را کنترل کند.
  • اجرا شدن در هنگام راه‌اندازی
   به برنامه اجازه می‌دهد که به محض پایان راه‌اندازی سیستم، راه‌اندازی شود. این ویژگی ممکن است باعث شود راه‌اندازی دستگاه مدت زمان بیشتری طول بکشد و به برنامه اجازه می‌دهد با همیشه درحال اجرا بودنش باعث کاهش سرعت کلی دستگاه شود.

  بارگیری APK 5.1 MiB امضای PGP | گزارش ساخت

 • نگارش 2.0.3 (20003) - افزوده در 2021-08-29

  این نگارش، به اندروید 6.0 یا جدیدتر نیاز دارد.

  به دست اف‌دروید ساخته و امضا و برای مطابقت با این کد مبدأ تضمین شده است.

  اجازه‌ها
  • کنترل لرزش
   ‏به برنامه اجازه می‎دهد تا لرزاننده را کنترل کند.
  • اجرا شدن در هنگام راه‌اندازی
   به برنامه اجازه می‌دهد که به محض پایان راه‌اندازی سیستم، راه‌اندازی شود. این ویژگی ممکن است باعث شود راه‌اندازی دستگاه مدت زمان بیشتری طول بکشد و به برنامه اجازه می‌دهد با همیشه درحال اجرا بودنش باعث کاهش سرعت کلی دستگاه شود.

  بارگیری APK 5 MiB امضای PGP | گزارش ساخت